Academic Record Là Gì

Ngày bên giáo nước ta 20/11 đã tới đây rồi.

Bạn đang xem: Academic record là gì

Hôm nay hãy thuộc FreeTalk English mày mò nhữngtừ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục nhé!

Quý Khách cũng rất có thể dựa vàotự vựng giờ Anh chuyên ngành giáo dụcsau đây đểreviews về nhà giáo bằng tiếng Anh, haynhắc cho một bạn các bạn quốc tế nào kia về giáo viên giỏi ngôi trường nhưng bạn đã/đang/đã theo học tập.

Ngoàitự vựng riêng biệt về giáo dục, nội dung bài viết này vẫn cung ứng nhữngnhiều từ giờ đồng hồ Anh về giáo dục.

Cụm tự tiếng Anh về giáo dụccũng cócác cụm trường đoản cú đồng nghĩa tương quan khácrất có thể sửa chữa thay thế. Cùng tò mò nhé!

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực con đường. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận bình chọn trình độ miễn giá tiền tại:https://donghocititime.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: cô giáo đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học tập sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện và giảng dạy từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện và giảng dạy nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành và quản lý lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, triệu chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

bệnh dịch thành tích

Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /:trở nên tân tiến chuyên mônDistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn /:chống giáo dụcTeaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viênDepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạoHall of fame /hɔːl əv feɪm /: chống truyền thốngProvincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:slàm việc giáo dụcEducation inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /:thanh hao tra giáo dụcA plethora of sources /ə ˈplɛθərə ɒv ˈsɔːsɪz/:rất nhiều các nguồn tứ liệuAbolish /əˈbɒlɪʃ/, erase /ɪˈreɪz/, eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/: xoá bỏ/ huỷ bỏAccredit /əˈkrɛdɪt/ Accreditation /əˌkrɛdɪˈteɪʃən/: kiểm tra chất lượngArray of archived documents /əˈreɪ ɒv ˈɑːkaɪvd ˈdɒkjʊmənts/: một hàng những tư liệu lưu trữSocialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/:buôn bản hội hóa giáo dụcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / :té túc văn uống hóaRetìm kiếm report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: report khoa họcCut class /kʌt klæs/ (v): trốn họcPlay truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) :trốn họcComplementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn /: té túc văn hóaColleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/: Trường cao đẳngCandidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /:Phó Tiến sĩService education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chứcPost-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/: nghiên cứu và phân tích sinh37. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/:bài bác họcExercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài bác tậpDrop out (of school) /drɑːp aʊt:học viên bỏ họcMark /mɑːrk /; score /skɔː /:chấm bài, chấm thiSyllabus /ˈsɪləbəs /(pl.

Xem thêm: Vhc: Ctcp Vĩnh Hoàn : Nắm Bắt Cơ Hội Để Tăng Trưởng Trong Dài Hạn

syllabuses)
: lịch trình (bỏ ra tiết)Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/,

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: nhà nhiệm bộ môn (trưởng cỗ môn)Request for leave sầu (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: solo xin nghỉ ngơi (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy dỗ họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo rứa trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tửTutor /tuːtər/: cô giáo dạy dỗ thêm

*

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận kiểm tra trình độ chuyên môn miễn phí tổn tại:https://donghocititime.com/

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

thầy giáo thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài bác tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmibít tất tay /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học tập lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workcửa hàng /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ giỏi nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phân phát bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ ngơi giải lao (giữa giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học viên nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ conchạy thử /best ˈstuːdnts ˈkɑːndemo /: thi học viên giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc ĐH, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi xuất sắc nghiệpObjective thử nghiệm /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective thử nghiệm /səbˈdʒektɪv test/: thi từ luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu mã giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tiểu học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học tập phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: trường bán trúState school /steɪt skuːl/: trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường bốn thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: từ bỏ chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: tự lựa chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối cùng với hiệu quả học tập tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - trung bình yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối cùng với hạng tốt nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Svào pass /strɒŋ pɑːs/: vừa đủ khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học tập được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành giáo dục khiến cho bạn phát âm hơn vềngành giáo dụccũng như bao gồm thêm cho mìnhđông đảo từ vựng, nhiều từ bỏ giờ đồng hồ Anh về dạy dỗ nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến. Nói được giờ đồng hồ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhấn kiểm soát chuyên môn miễn tổn phí tại:https://donghocititime.com